Buletinul informativ (Legea 544/2001)

Persoana responsabilă cu difuzarea informațiilor publice:

Bannerul proiectului SIPOCA 35 si „Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35 link  

BULETIN INFORMATIV

publicat in conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Asigurarea accesului la informaţiile de interes public conform Legii 544/2001 se face din oficiu sau la cerere link formular cerere prin intermediul Compartimentului Registratură. Arhivă situat in incinta Primăriei comunei Sfantu Gheorghe, telefon 0243-262001, la adresa de e-mail: primariasfghe@yahoo.com sau la adresa Primăriei comunei Sfantu Gheorghe, str. Principală, nr. 36, localitatea Sfantu Gheorghe, județul Ialomita, www.sfintugheorghe.ro

Conform Art.5, alin.(1) şi(2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, autoritatile si institutiile publice au obligatia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde următoarele informatii de interes public: 
a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice; 
b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice, programul de functionare 
c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice: 
d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet: 
e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil; 
f) programele si strategiile proprii; 
g) lista cuprinzand documentele de interes public; 
h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii; 
i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

a) ACTELE NORMATIVE – care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei Sfantu Gheorghe: link opis legislativ 

– Legea nr. 215/2001 – a administratiei publice locale, republicată cu modificarile şi completările ulterioare
– Legea nr. 188/1999 – privind Statutul functionarilor publici, republicata
– Legea nr. 7/2004 – privind Codul de conduita a functionarilor publici
– Legea nr. 52/2003 – privind transparenta decizionala in administratia publica
– Legea nr. 544/2001 – privind liberul acces la informatiile de interes public
– Legea 53/2003 – Codul Muncii cu modificarile ulterioare 
– HCL nr. ____ din 27.01.2021 – privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Sfantu Gheorghe link 

  • Anexa la Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului Local Sfantu Gheorghe 2021.01.27: click aici

b) STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, ATRIBUTII, PROGRAMUL DE FUNCTIONARE, PROGRAMUL DE AUDIENTE

Organigrama institutiei
– aprobata prin

  • HCL nr.124 din 20.11.2023 privind reducerea numarului maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului incepand cu 01.11.2023 – modificare organigrama Vizualizare
  • HCL nr.84 din 11.08.2023 privind modificarea organigramei si a numarului de posturi Vizualizare  si Anexa organigrama si stat de functii Vizualizare

Structura organizatorică si atribuţiile aparatului de specialitate al Primarului –disponibile pe pagina instituţiei 

Programul de functionare:
Luni – Marti – Miercuri – Joi, Vineri între orele: 08.00 – 16.30

Program de furnizare a informatiilor de interes public – Relatii cu publicul:
Luni – Marti – Miercuri, între orele: 08.00 – 16.30
Joi : 8.00-18.30 (Conform HG nr. 1487/2005)
Vineri, între orele: 08.00 – 14.00

Procedura de obţinere a informaţiilor de interes public este postată pe site-ul instituţiei la rubrica Informaţii de interes public link

Program de audiente:
Numele si prenumele                          Functia             Zile de audiente               Ore de audiente 
Teculescu Petru – Madalin                     Primar                   Marti                         10,00 – 14,00 
Jicu Paul                                            Viceprimar                 Joi                            10,00 – 12,00 
Nita Tamara Ionela                              Secretar                  Vineri                         10,00 – 14,00 

NOTA:
Înscrierile în audiența se vor face in fiecare zi, intre orele 08,30 – 10,00, astfel:
– telefonic, la nr. 0243-262001;
– personal;
– prin cerere scrisa depusa la Registratura . 

Procedura de înscriere în audienţe este postată pe site-ul instituţiei la rubrica Program de audienţe 

c) NUMELE SI PRENUMELE PERSOANELOR DIN CONDUCEREA PRIMARIEI

COMUNEI SFANTU GHEORGHE SI ALE FUNCTIONARULUI RESPONSABIL CU DIFUZAREA INFORMATIILOR DE INTERES PUBLIC
Conducerea Primariei comunei Sfantu Gheorghe:
Dl. Teculescu Petru – Madalin – Primar
Dl. Jicu Paul  – Viceprimar
D-na Nita Tamara Ionela  – Secretarul comunei Sfantu Gheorghe;
Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public: dl. Anghel Iancu 

d) COORDONATE DE CONTACT

Denumire: Primaria comunei Sfantu Gheorghe
Sediul: Judetul Ialomita, Localitatea Sfintu Gheorghe, Strada Principala, Nr. 36, Cod Postal 927215
Telefon: 0243-262001
Fax : 0243-262224.
E-mail: primariasfghe@yahoo.com
Site: https://www.sfintugheorghe.ro

e) SURSELE FINANCIARE, BUGETUL SI BILANTUL CONTABIL

Bugetul propriu al comunei Sfantu Gheorghe şi situaţiile financiare centralizate ale comunei trimestriale şi anuale sunt publicate pe site-ul instituţiei la următoarele adrese: Bugetul local
Referitor la sursele financiare ale comunei Sfantu Gheorghe atât ca previziune cât şi încasările efective sunt detaliate pe categorii de surse, în bugetele componente ale bugetului propriu al comunei Sfantu Gheorghe şi în Conturile de execuţie a bugetului din Situaţiile financiare centralizate, publicate pe site-ul Primăriei comunei Sfantu Gheorghe. 

f) PROGRAME SI STRATEGII PROPRII:

– se pot consulta la sediul institutiei şi pe site la rubrica link 

h) MODALITATILE DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITATII SAU A INSTITUTIEI PUBLICE ÎN SITUATIA IN CARE PERSOANA SE CONSIDERA VATAMATA IN PRIVINTA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea 544/2001 şi ale art. 36 din HG nr.123/2002, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute de legea privind liberul acces la informaţiile de interes public, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr. 544/2001 

Plângere administrativă 1 click aici și 2 click aici

Secretarul comunei Sfantu Gheorghe,

Nita Tamara Ionela

FORMULAR SOLICITARE IN BAZA LEGII 544/2001